Hem Likabehandlingsplan
Plan för arbete mot kränkande behandling PDF Skriv ut

 

Västerås 2016-08-20

 

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium

 

 

Likabehandlingsplan – varför det?

 

I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Då fick förskolor och skolor en ny skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. Skollagen slår även fast att skolorna har skyldighet att upprätta en plan mot kränkande behandling. Västerås Idrottsgymnasium har valt att sammanföra dess två planer till en för att få en sammanhållen plan mot alla former av diskriminering och kränkande behandling med syfte att arbeta aktivt för alla elevers lika värde.

 

Syftet med planen ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FNs barnkonvention i skolan. Med lagen får elever ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Fokus ska vara på att främja och stärka det positiva, förebyggande arbete mot identifierade risker samt tydlig åtgärdsplan om problem uppstår.

 

Ställningstagande

 

Västerås Idrottsgymnasium tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling innefattar alla relationer på skolan, elev-elev, elev-lärare, lärare-lärare, lärare-elev. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck skall elever och vuxna på skolan behandlas lika. Ingen på skolan skall utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkning. All personal på skolan skall därför aktivt jobba för ett klimat där ovan nämnda händelser inte skall ges utrymme.

 

Definitioner

 

Diskriminering

Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor, inte på grund av meriter eller kvalitéer utan på grund av brist på förståelse för alla människors lika rätt till respekt. Sådan brist på respekt kan grunda sig på t ex:

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionshinder
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Ålder
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Utseende, stil eller smak
 • Personlighe

Trakasserier

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med ovanstående diskrimineringsgrunder.


Annan kränkande behandling

Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte faller under någon av ovanstående definitioner, t ex mobbing. Exempel på kränkande behandling är

 

• Utfrysning

 

• Prat bakom ryggen

 

• Hånande kommentarer

 

• Ryktesspridning

 

• Förföljelser i olika former

 

• Förnedring och sexuella trakasserier

 

• Hot

 

• Förtal och nedsvärtning

 

• Slag och knuffar

 

• Kränkande klotter, brev, e-post, sms, mms och blogginlägg 

 

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Viktigt att påpeka dock är att skolans personal ibland måste tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen eller skolan i stort. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om den berörda eleven kan uppleva det som kränkande.

 

Ansvarsfördelning

 

Huvudman Jan Walther och rektor Oskar Walther är ytterst ansvarig för skolans verksamhet. All personal på Västerås Idrottsgymnasium har dock ett gemensamt ansvar för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och en skyldighet att informera rektor vid kännedom om att sådan behandling förekommer.

 

Elever och personal är tillsammans ansvariga för att upprätthålla en god stämning på skolan.

 

Förebyggande arbete

 

 • Skolan har förhållandevis små klasser, vilket främjar trivsel, trygghet och studiemiljö.

 

 • Skolsköterskan genomför under läsåret hälsosamtal med alla elever på skolan, med start i åk 1, där kränkningar och trakasserier kan upptäckas tidigt.

 

 • Ytterligare träffar med skolsköterska och/eller elevvårdsteam bokas vid behov eller vid elevs önsmekål.

 

 • Skolan beivrar all form av ”nollningsverksamhet”

 

 • Varje hösttermin inbjuds föräldrar i samtliga tre årskurser till föräldramöte

 

 • Varje termin under alla tre studieåren genomförs utvecklingssamtal där frågor om trivsel, trakasserier och kränkande behandling tas upp.

 

 • Skolårsvis genomförs en återkommande trivselenkät, som tagits fram i samråd med elevrådet.

 

 • Varje vecka är tid avsatt till klassrådstid där trivsel, arbetsbelastning m.m. diskuteras. Mentorn får då även utrymme och möjlighet att hinna med enskilda mentorssamtal med eleverna.

 

 • Individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas för varje elev minst en gång per termin.

 

 • Elevrådet och Skol IF träffas regelbundet minst en gång i månaden med valda representanter från alla skolans klasser samt personalrepresentant när elevrådet önskar.
 • Höstterminen inleds med teambuilding-aktivitetet för eleverna för att stärka sammanhållningen inför läsåret. Återkommande sammanhållningsaktiviteter genomförs under klassrådstid och friluftsdagar samt ”klassens dag”.

 

 • Skolan bjuder cirka två månader innan skolstart in nya elever till en grillkväll för att möjliggöra en tryggare start på studietiden på Västerås Idrottsgymnasium. De nya eleverna i årskurs ett får då en bra möjlighet att träffa skolans personal och få en första bild av skolans lokaler, den nya klassen m.m.

 

 • Arbetet mot diskriminering är även en integrerad och naturlig del i ordinarie undervisning.

 

 

Utvecklingsområden läsåret 2015

 

 

                      Handlingsplaner/styrdokument arbetas tillsammans fram inför terminsstart!

 

 

 • Uppmärksamma mentorerna på att likabehandlingsplanen skall gås igenom med klassen varje terminsstart.

 

 • Tid avsätts för att under klassrådstid arbeta med ”Likabehandlingsplanen samt plan mot kränkande behandling”

 

 • I samband med IUP samtal finns möjlighet för eleven att kunna diskutera och rapportera eventuella problem. 

 

 • Bjuda in externa föreläsare för att diskutera värdegrundsfrågor.

 

 • Elevrådets ställning på skolan stärks och de får större inflytande i frågor som berör skolan. Rektor kommer löpande rådfråga elevrådet och nyttja dem som det demokratiska elevforum som de utgör.

 

 • Vid situationer som uppstår på skolan ska personalen agera kraftfullt och tydligt samt informera kollegor om vad som inträffat och hur ärendet är hanterat.  Detta görs för att vi ska få en snabbare hantering av ärendet samt en tydlighet vad gäller både ansvar och avslut.

 

Åtgärder vid kränkande behandling

 

All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer.

 

Vem kontaktar jag?

 

Om du som elev på skolan blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, eller misstänker att en kamrat farit illa av omgivningens behandling, ska du vända dig till din mentor, eller till någon annan vuxen i skolan.

 

Om du som elev känner dig kränkt av någon vuxen på skolan så vänder du dig till rektor Oskar Walther. Personal som blir kränkt av en elev vänder sig också till rektor.

 

När ett fall av kränkande behandling anmäls, arbetar skolan efter följande punkter:

 

 • Mentor genomför samtal med den utsatte, kartläggning av situationen och upprättande av en handlingsplan. Den utsatte erbjuds en stödperson. Rektor informeras om vad som skett.

 

 • Samtal med den/de som utövat kränkningar, trakasserier eller diskriminering, två vuxna leder samtalet.

 

 • Kontinuerlig kontroll och uppföljning, tid för nästa samtal avgörs från fall till fall. Tid för uppföljning bokas alltid in!

 

 • Vid behov kontaktas föräldrar och ett åtgärdsprogram upprättas.

 

 • Ärendet avslutas av rektor när eleven känner sig trygg och nöjd med skolans hantering och inga tecken på kränkning kvarstår.

 

Om den kränkande behandlingen inte upphör omedelbart går ärendet vidare till rektor som kan vidta disciplinära åtgärder. Så länge eleven inte är myndig kontaktas föräldrar. Om inte heller det hjälper görs polisanmälan. Skolan skall dessutom erbjuda den som blivit utsatt för negativ särbehandling allt stöd och hjälp situationen kräver, även den som utövat kränkningar, trakasserier eller diskriminering erbjuds stöd och hjälp.

 

 

Dokumentation

Alla ärenden dokumenteras och arkiveras hos rektor och huvudmannen informeras om händelsen.

 

Förankringsarbete och årlig upprättning av ny likabehandlingsplan

 

Vid läsårsstarten informeras all personal om likabehandlingsplanen och alla mentorer går igenom planen med sin klass. Föräldrar till elever i årskurs 1 informeras om likabehandlingsplanen vid föräldramötet i början av höstterminen. Likabehandlingsplanen finns även på skolans hemsida.

 

Telefonnummer/e-adresser

 

Rektor

 

Oskar Walther                                          021-185385                        oskar.walther@vigy.se

                                           

Huvudman

 

Jan Walther                         08-601 14 51                      Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Organisationer och ombudsmän

 

 

Kalendarium

Juli 2017
M T O T F L S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Öppet Hus

Torsdag 19 Jan, kl. 18-20

Torsdag 27 April, kl. 18-20

BÖRJA HOS OSS?


Är du elev och vill börja hos oss? Eller funderar du lite allmänt kring vår skola och utbildning. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig med allt!

info@vigy.se
021-18 53 85 (Rektor)
021-18 53 30 (Lärarrum)